Prohlášení OCHRANY SOUKROMÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH údajů V SPOLEČNOSTECH MELIDA, a.s.

Která je členem skupiny TMR GROUP

(Dále také jen "Podmínky")

 

GOPASS, a.s., sídlo: Demänovská Dolina 72, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 53 824 466, IČ DPH: SK2121518487, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 11039/L, je spolu s ostatními majetkově, personálně nebo jinak přidruženými či propojenými společnostmi, společným správcem při zpracovávání osobních údajů v rámci skupiny TMR Group.

Členy TMR Group jsou:

Správci na základě smlouvy o společných provozovatelích uzavřené dne 25.05.2018:

 

GOPASS, a.s.

sídlo: Demänovská Dolina 72, 031 01  Liptovský Mikuláš

IČO: 53 824 466

IČ DPH:    SK2121518487

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sa, vložka číslo: 11039/L

 

 

Tatry mountain resorts, a.s.

Demänovská Dolina 72, 031 01  Liptovský Mikuláš

IČO: 31 560 636

IČ DPH: SK2020428036

Zápísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L

 

 

EUROCOM Investment, s.r.o.         

136, 034 83 Bešeňová

IČO: 35 756 985

IČ DPH: SK2021394969    

Zápísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina  oddiel: Sro , vložka č. 14558/L

 

MELIDA, a.s.

Špindlerův Mlýn  281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika

IČO: 241 66 511                                                         

DIČ:  CZ24166511

Zápísaná Obchodný register vedený  Krajským súdom v Hradci Králové, Oddiel: B, vložka č. 3175

 

 

SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A

Narciarska 10, 43-370 Szczyrk Poľsko

IČO/Regon: 072818322                                                         

Zápísaná v Krajowy rejester sadowy, Sad Rejonowy Bielsku-Białe

číslo KRS:     0000140818

 

SLASKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. PLAC ATRAKCJI, nr.1 , 41 501 Chorzow, Poľsko   

IČO/Regon: 243516267                                                         

Zápísaná v Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach číslo KRS:     0000499958

 

Mölltaler Gletscherbahnen GmbH & Co KG & Hochgebirgsbahnen Ankogel

Talstation, Innerfragrant 46, 9831 Flattach

Firmenbuchnummer 19797p

Company reg. No.:                      FN 19797 p                                                                                         

VAT reg. No.:                                AT U33329902

 

Muttereralm Bergbahnen Errichtungs GmbH

Nockhofweg 40, 6162 Mutters, Rakousko

Firmenbuchnummer: 270746g                                                              

VAT reg. No.:  ATU62238929

 

Tatry mountain resorts CR, a.s.

č.p. 75, 739 14 Ostravice, Česká republika

IČO/Regon: 06871917                                                          

zápis: Spisová značka:  B 23258 vedená u Městského soudu v Praze

DIČ: CZ06871917

 

TMR Ještěd, a.s.

Jablonecká 41/27, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec

IČO/Regon: 06080413                                                                  

zápis: Spisová značka:  B 2685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

DIČ: CZ06080413

 

 

Zákonná definice osobních údajů je uvedena v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále také jen jako "Zákon"). Pomocí osobních údajů je možné určit a identifikovat konkrétní osobu. Mezi osobní údaje patří zejména Identifikační a Kontaktní údaje.

 

 

Právní základy zpracování osobních údajů

 

Společnosti v TMR Group zejména MELIDA, a.s.  zpracovává osobní údaje subjetů dat na základě několika právních základů.

a) dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň na jeden konkrétní účel,

b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotyčné osoby,

c) zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána,

d) zpracování osobních údajů je nezbytné pro účel oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, ledaže nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva subjety dat vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě; tento právní základ se nevztahuje na zpracování osobních údajů orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů.

 

Pokud se zpracovávání osobních údajů zakládá na souhlasu dotyčné osoby, má tato právo po řádné identifikaci, kdykoliv tento souhlas odvolat např. prostřednictvím privacy@tmr.sk.

 

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

zásada zákonnosti

Osobní údaje lze zpracovávat pouze zákonným způsobem a tak, aby nedošlo k porušení základních práv subjety dat.

Zásada omezení účelu

Osobní údaje se mohou získávat pouze na konkrétní určený, vymezený a oprávněný účel a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s tímto účelem; další zpracování osobních údajů pro účely archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel, pokud je v souladu se zvláštním predpisom8) a pokud jsou dodrženy přiměřené záruky ochrany práv subjety dat podle zákona, se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem.

Zásada minimalizace osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah daný účelem, na který se zpracovávají.

zásada správnosti

Zpracovávané osobní údaje musí být správně a podle potřeby aktualizována; musí být přijata vhodná a účinná opatření k zajištění toho, aby osobní údaje, které jsou nesprávné z hlediska účelů, pro které se zpracovávají, bez zbytečného odkladu vymazali nebo opravili.

Zásada minimalizace uchovávání

Osobní údaje musí být uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčné osoby nejpozději, dokud je to nutné pro účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány; osobní údaje se uchovávají déle, pokud mají být zpracovávány výhradně pro účely archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel na základě zvláštního předpisu a pokud jsou dodrženy přiměřené záruky ochrany práv subjety dat podle Zákona.

Zásada integrity a důvěrnosti

Osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů.

zásada odpovědnosti

Správce je zodpovědný za dodržování základních zásad zpracování osobních údajů, za soulad zpracování osobních údajů se zásadami zpracování osobních údajů a je povinen tento soulad se zásadami zpracování osobních údajů na požádání úřadu prokázat.

 

 

Jednotlivé informační povinnosti.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ TMR Group – Uchazeči o zaměstnání

Ucházíte se o zaměstnání v některé ze společností TMR Group, takže po podání žádosti se toto prohlášení o ochraně soukromí týká Vás a Vaše osobní údaje. TMR Group je mezinárodní skupina podniků s různými subjekty působícími v různých zemích EU. Pro účely tohoto prohlášení o ochraně soukromí, za ochranu vašich osobních údajů je zodpovědný subjekt skupiny TMR Group, do kterého jste si podali žádost o zaměstnání (správce). Toto prohlášení vysvětluje, jak budeme používat osobní údaje, které získáme od Vás nebo od třetích stran během procesu výběru zaměstnance.

  Chcete-li získat podrobné informace, obraťte se prosím na naši lokální osobu odpovědnou za ochranu údajů (viz níže).

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat a pokud ho skutečně aktualizujeme, budeme vás o tom informovat. Tato verze prohlášení o ochraně soukromí byla vydána dne 25.5.2018.

 

1. Kategorie osobních údajů

Když si u nás podáte žádost o zaměstnání, získáme od vás následující informace:

 • Kontaktní údaje. Například vaše jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo.
 • Informace z vašeho životopisu / CV. Jako například vaše předchozí zaměstnání, vzdělání, dovednosti, jazykové znalosti, fotografie a jakékoli další informace, které se rozhodnete ve svém životopise uvést.
 • Motivační dopis. Veškeré informace, které se rozhodnete uvést ve svém motivačním dopise.
 • Způsobilost k práci. Možná budete muset prokázat, že jste zákonně a odborně způsobilý se zaměstnat.
 • Prohlášení o bezúhonnosti. V závislosti na povaze pracovní pozice a příslušné země vás můžeme požádat, abyste předložili od vlády prohlášení potvrzující, že jste nebyli odsouzen za žádný zločin, co by vás z dané pozice diskvalifikovalo.
 • Testy způsobilosti a osobnostního profilu. V závislosti na povaze pracovní pozice a příslušné země vás můžeme požádat o provedení těchto testů.

 

Kromě toho, v závislosti na pozici, o kterou se ucházíte, můžeme získávat informace od třetích stran:

 • Interní žádosti. Pokud již ve společnosti Tatry mountain resorts, a.s. nebo TMR Group pracujete a ucházíte se o interní pozici, můžeme použít informace z vaší osobní složky, abychom doplnili informace, které nám poskytnete při žádosti o zaměstnání, změnu pracovní pozice.
 • Hodnocení. Můžeme vás požádat, abyste se podrobili hodnocení vašich schopností, osobnosti nebo kognitivní způsobilosti. Takové hodnocení se obvykle provádějí pomocí softwaru nebo jsou přímo realizovány třetí stranou nebo prostřednictvím společnosti třetí strany, která s námi sdílí výsledky. Před uskutečněním takového hodnocení vám poskytneme další informace týkající se vaší konkrétní situace.
 • Reference. Můžeme se rozhodnout získat reference od osob, které s vámi pracovali v minulosti. Obecně řečeno, budeme tyto osoby kontaktovat pouze pokud nám poskytnete jejich jména a kontaktní údaje. Pokud už jste zaměstnancem některé ze společnosti TMR Group, můžeme o reference požádat vašeho manažera a / nebo spolupracovníků, a to i bez vašeho vědomí.

 

 

2. Účely zpracovávaní údajů

Správce údajů bude zpracovávat vaše údaje na následující účely:

 • Nábor zaměstnanců. Vaše údaje zpracováváme, abychom zjistili, zda jste kvalifikovaným kandidátem na pozici, o kterou se ucházíte. Právním základem je předsmluvní vztah, kterého můžete být stranou, oprávněný zájem správce nebo Váš souhlas.
 • Řešení sporů. Osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem řešení sporů, stížností nebo právních procesů. Právním základem je oprávněný zájem správce.
 • Dodržování zákona. Možná budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodržovali zákon nebo abychom vyhověli soudnímu příkazu. Právním základem je plnění zákonné povinnosti správce.

 

3. Strany, které mohou mít přístup k vašim údajům

Správce může sdílet vaše údaje se třetími stranami za následujících okolností:

 • Pokud získáme informace od třetích stran (jak je uvedeno výše), poskytneme jim vaše jméno a jakékoli další informace potřebné k tomu, aby nám poskytli relevantní informace o vás.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými třetími stranami, které jednají naším jménem, například s poskytovatelem služeb. V takových případech mohou tyto třetí strany používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny;
 • K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci. V takovém případě se přístup udělí pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely, a pouze pokud je zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti;
 • Jestli to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, vaše osobní údaje můžeme sdílet například s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními orgány.

 

4. Umístnění vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou umístěny výhradně v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

 

5. Uchovávaní osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na omezenou dobu a budou vymazány, pokud již nebudou potřebné pro výše uvedené účely zpracování. To znamená, že vaše osobní údaje uchováme po dobu trvání výběrového řízení a vymažeme poté, co vybereme vhodného kandidáta. Některé údaje o Vaší účasti ve výběrovém řízení uchováme v základě našeho oprávněného zájmu do konce roku následujícího po roce ve kterém jsme obdrželi Vaše osobní údaje do dispozice. Pokud na obsazení pozice vybereme vás, uchováme vaše osobní údaje v osobní složce, v souladu s našimi HR směrnicemi o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat delší dobu po ukončení výběrového procesu, a to v případě, že se vyskytne právní spor nebo pokud nám dáte povolení k uchování vašich osobních údajů v evidenci po delší dobu.

 

6. Právní základ pro zpracovávaní vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme prostřednictvím Vašeho souhlasu. Náš oprávněný zájem v tomto případě je přijmout kvalifikované kandidáty. V některých případech budeme vaše osobní údaje zpracovat proto, abychom si splnili zákonné povinnosti.

 

Práva subjektů dat

 

Je důležité, abyste chápali, že jde o Vaše osobní údaje, které zpracováváme a že chceme, abyste s tím byli srozuměni. I když na zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme vaše povolení, v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte spoustu práv.

 

Vaše práva

Co to znamená?

Právo na přístup

Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:

 • Proč zpracováváme vaše osobní údaje
 • Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme
 • S kým sdílíme vaše osobní údaje
 • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje nebo jaké jsou kritéria pro určení této lhůty
 • Jaké máte práva
 • Odkud vaše osobní údaje získáváme (pokud jsme je nezískali od vás)
 • Jestli zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. Profilování)
 • Jestli vaše osobní údaje byly převedeny do země, která je mimo EEA, jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů.

Všechny výše uvedené informace jsou dostupné v těchto Zásadách o ochraně osobních údajů.

Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Nicméně, dodatečné kopie budou zpoplatněny.

Právo na opravu

Je důležité, abychom měli o vás správné informace a žádáme vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.

Právo být zapomenut

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.   

Právo na omezení

Od momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti zpracování a do momentu, dokud nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s vaším souhlasem, pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo jestliže existuje významný veřejný zájem na zpracování.

Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.

Právo namítat

Pokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud umíme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenos údajů

Můžete požádat o to, aby Vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce.

Stažení souhlasu

Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy tak učiníme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů.

 

O vašem požadavku / požadavcích budeme také informovat ostatní strany, kterým jsme Vaše osobní údaje mohli poskytnout.

 

V případě podezření máte právo na zahájení řízení Úřadem pro ochranu osobních údajů.

 

8. Jak se mohu stěžovat ohledně používání vašich údajů nebo jak si uplatním svá práva?

 

Chcete-li podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete se obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) a vaše podněty a žádosti budou prověřeny.

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů: privacy@tmr.sk.

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na Kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).

 

9. Kontaktní údaje

Pokud byste chtěli kontaktovat našeho DPO jako pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů, zašlete prosím e-mail na privacy@tmr.sk

Chcete-li podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) a vaše podněty a žádosti budou prověřeny. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: privacy@tmr.sk

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na Kontrolní úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).